Author Topic:  Interview Series: Lauren Bamlett, PGI Texture Artist  (Read 236 times)

16 Aug 17

Read 236 times

Offline RjBass3

  • Regular
  • **

http://i.imgur.com/mfrVrH3.jpg
 Interview Series: Lauren Bamlett, PGI Texture Artist
« Last Edit: 19 Aug 17 by RjBass3 »

22 Aug 17

Reply #1

Offline RjBass3

  • Regular
  • **

« Last Edit: 22 Aug 17 by SeanLang »